facebookČeskyEnglish

STŘEDISKO RANÉ PÉČE
EDUCO ZLÍN Z.S.

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
poslání
 • Poslání střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působíme ve Zlínském kraji. 
poslání
 • Vize: Všichni si přejeme, aby se naše děti narodily zdravé. Ne všem se toto přání splní. Sníme o tom, aby každé dítě ve zlínském kraji zvládlo těžký vstup do života s „úsměvem.
cíle
 • Provázení rodiny v období nepříznivé situace, pomoc při vyrovnání se s postižením svého dítěte.
 • Poskytovat klientům časově a místně dostupnou službu v přirozeném rodinném prostředí.
 • Pomoc rodinám orientovat se v sociálních, právních  a školských systémech.
 • Pomáhat rodinám uplatňovat vlastní vůli a vést je k samostatnosti.
 • Podporovat zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy.
 • Zvyšování informovanosti a povědomí o službě rané péče.
cílová skupina

Rodina s dítětem (zákonný zástupce dítěte) od narození do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to:

 • dítě s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující)
 • dítě ohrožené ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha apod.)

Kapacita střediska: 100 klientských rodin.

 • Služba rané péče je poskytována bezplatně poradci rané péče.
 • Region působnosti: Zlínský kraj
poskytované služby
 • Podpora rodiny a podpora vývoje dítěte, provázení rodiny v období nepříznivé situace
 • Konzultace v rodině
 • Praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení rodičů, poradenství v oblasti vývoje dítěte
 • Půjčování didaktických a stimulačních hraček, pomůcek a literatury
 • Sociálně-právní poradenství, podporu při jednání s úřady
 • Zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště
 • Zprostředkování kontaktů mezi rodinami a jejich společná setkávání
 • Odborné přednášky a semináře pro rodiče i veřejnost

Společně s Vámi hledáme neobjevené radosti.

principy

Ve službě rané péče jsou uplatňovány tyto principy:

 • Princip ochrany práv - Poskytovatel ve své činnosti respektuje základní lidská práva klientů, jejich nároky vyplývající z dalších obecně závazných norem a pravidla občanského soužití tak, aby při poskytování služby nedošlo k porušení práv klientů.
 • Princip zplnomocnění - Pracovník respektuje právo klienta na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá a právo a zodpovědnost klienta rozhodovat o sobě.
 • Princip nezávislosti - Poskytovatel u klientů podporuje schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.
 • Princip důstojnosti – Respektujeme individualitu klienta, rovněž sociální a výchovné zvláštnosti každé rodiny.
 • Princip respektování soukromí- Pracovník dbá na to, aby při návštěvě domácího prostředí klienta nedošlo k narušení soukromí rodiny.
 • Princip individuálního přístupu – Uplatňujeme individuální přístup ke každému klientovi podle jeho potřeb, přizpůsobujeme se požadavkům a potřebám každé rodiny.
 • Princip práva volby – Klient sám rozhoduje pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb (činností), rozhoduje o využití pomoci pracovníka, pracovník pouze motivuje, ale respektuje jeho rozhodnutí.
 • Princip partnerství – Při poskytování služeb rané péče je klient vždy rovnocenným členem týmu, respektujeme jeho práva, důstojnost a svobodné rozhodnutí.
 • Princip přirozenosti prostředí – Převážná část služeb je poskytována v rodinném prostředí, klient má možnost ke konzultaci využít rovněž prostor střediska.
 • Princip profesionálního přístupu - Poskytovatel   garantuje  bezpečný a profesionální  způsob poskytování služby a její kvality.
 • Princip flexibility - Proces služby není od počátku daný a neměnný, může být dle situace a potřeb klientů doplňován, přizpůsobován, či měněn.
 • Princip kontinuity péče – V průběhu služby a při ukončování péče je klient informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s., Chlumská 453, 763 02 Zlín - Louky

ranapece.zlin@volny.cz, tel.: 739 777 729

IČ: 269 86 728, bankovní spojení: 194832314/0300 ČSOB a.s.